Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

M-Tutor biedt via de Website een digitaal leerplatform aan waarop een Student Bijlesmodules kan
aankopen en selecteert kwaliteitsvolle Docenten die in het kader van deze Bijlesmodules Bijles kunnen geven aan de
Student, online (via de Teams, Zoom, …) of offline (op een door de Student en de Docent gekozen locatie).

2. Definities

2.1. M-Tutor.

M-Tutor BV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20, bus T, met KBO
n° 0753.981.790, met e-mail info@mastertutor.be.

2.2. Student.

Leerlingen uit het basis, secundair, deeltijds, hoger of universitair onderwijs, volwassen -en
avondonderwijs en alle andere studaxen die hun gading kunnen vinden in het aanbod van Bijlesmodules op de
Website, in het zoverre het Belgische, natuurlijke personen betreft, die niet handelen in het kader van hun
beroepsactiviteiten, en die een beroep doen op de Dienstverlening op het Belgisch grondgebied. Indien de Student
minderjarig is, mag M-Tutor ervan uitgaan dat de Student in het kader van de Overeenkomst rechtsgeldig
vertegenwoordigd wordt door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.3. Docent.

Een gemotiveerde en gekwalificeerde docent.

2.4. Bijlesmodules.

De op de Website omschreven bijlesmodules, die door M-Tutor aan de Student worden
aanboden aan de voorwaarden en modaliteiten vermeld op de Website.

2.5. Bijles.

De bijles die de Student geniet in het kader van een door de Student aangekochte Bijlesmodule.

2.6. Dienstverlening.

De dienstverlening van M-Tutor, bestaande uit het aanbieden van de Website, het aanzoeken

van de Docenten en het verschaffen van Bijles.

2.7. Website.

www.mastertutor.be

2.8. Aanvraag.

De aanvraag tot aankoop door de Student van een Bijlesmodule op de Website.

2.9. Overeenkomst.

De overeenkomst die tussen M-Tutor en de Student in het kader van de Dienstverlening wordt
afgesloten overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van deze algemene voorwaarden.

2.10. Registratie.

De registratie en het geregistreerd zijn door de Student op de Website.

3. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden maken de Overeenkomst uit tussen M-Tutor en de Student in
het kader van de Dienstverlening, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden.

4. Registratie.

Om van de Dienstverlening te kunnen genieten, zal de Student zich voorafgaand registreren op de
Website. De Student zal slechts éénmaal registreren. Tijdens de Registratie zal de Student correcte, volledige en
actuele informatie opgeven, die de Student ook na Registratie actueel zal houden. Tijdens de Registratie ontvangt de
Student unieke logingegevens. De Student zal deze unieke logingegevens beschermen tegen verlies en tegen
kennisname en gebruik door derden.

5. Aanvraag.

Indien de Student een Bijlesmodule wenst aan te kopen, zal de Student daartoe een Aanvraag
verrichten via de Website. In het kader van deze Aanvraag worden huidige algemene voorwaarden medegedeeld en
aanvaard door de Student.

6. Overeenkomst.

De ontvangstbevestiging van de Aanvraag door M-Tutor per e-mail, eventueel na voorafgaand
telefonisch overleg, brengt een Overeenkomst tussen de Student en M-Tutor tot stand volgens de voorwaarden en
modaliteiten van deze Algemene Voorwaarden. In het kader van deze Overeenkomst koopt de Student een
Bijlesmodule aan en zal M-Tutor op zoek gaan naar een geschikte Docent, de gegevens van deze Docent aan de
Student mededelen en erop toezien dat de Docent de Bijles geeft aan de Student volgens de kwaliteitsstandaard van
M-Tutor.

7. Docent.

Op het ogenblik dat M-Tutor een geschikte Docent voor de Bijles heeft aangezocht, en deze Docent
aanvaardt de opdracht, zal M-Tutor per e-mail de gegevens van de Docent mededelen aan de Student, en de
gegevens van de Student aan de Docent. De Student kan geen aanspraak maken op een specifieke Docent. M-Tutor
behoudt zich het recht voor lopende de uitvoering van een Aankoop de Docent te vervangen. Indien M-Tutor er niet in
slaagt om een Docent aan te zoeken voor de Bijles, dan zal M-Tutor dit per e-mail mededelen aan de Student, en
wordt de Overeenkomst van rechtswege beëindigd zonder kosten voor de Student.

8. Prijs.

Volgend op de mededeling door M-Tutor van de gegevens van de Docent voor de Bijles, ontvangt de
Student een betalingsverzoek voor de prijs van de Dienstverlening. De prijs van de Dienstverlening wordt aangegeven
op de Website. Deze prijs zal door de Student betaald worden aan M-Tutor binnen vijf (5) werkdagen volgend op de
ontvangst van het betalingsverzoek. In geval van laattijdige betaling, heeft M-Tutor recht op een verwijlinterest
berekend aan de wettelijke interestvoet op het openstaande saldo van het betalingsverzoek, alsook op een forfaitaire
schadevergoeding voor buitenrechtelijke invorderingskosten van 15% van het bedrag vermeld op het
betalingsverzoek, met een minimum van 40,00 EUR. De Student heeft recht op dezelfde interesten en verhoging met
betrekking tot de laattijdige terugbetaling door M-Tutor van bedragen verschuldigd aan de Student. Op straffe van
verval, geeft de Student kennis aan M-Tutor van eventuele opmerkingen met betrekking tot haar betalingsverzoeken
binnen een termijn van acht werkdagen volgend op de ontvangst van het betalingsverzoek. De Student zal
rechtstreeks of onrechtstreeks geen betaling van deze prijs, of van enige andere vergoeding voor het uitvoeren van de
Dienstverlening, aan de Docent verrichten.

9. Planning, agenda, status en feedback.

De Docent neemt binnen 24u na ontvangst van de gegevens van de
Student contact op met de Student met het oog op een planning van de Bijlessen. De Student en Docent bepalen
onderling het tijdstip en de plaats van de Bijlessen, inclusief eventuele wijzigingen in deze planning. De Docent
vermeldt steeds alle onderlinge contactmomenten in zijn account op de Website en houdt de status van de
Dienstverlening op elk ogenblik actueel. Deze gegevens zijn steeds in de account van de Student raadpleegbaar. De
Student vult de feedbackrapporten in, zoals aangegeven op de Website.

10. Code of conduct.

De Student zal de planning van de Bijlessen diligent naleven en tijdig eventuele wijzigingen
van deze planning afspreken met de Docent. De Student zal de Bijlessen voorbereiden indien afgesproken met de
Docent. De Student zal de Bijlessen aandachtig en gemotiveerd volgen, met naleving van de relevante en toepasselijk
regelgeving en zonder schending van de eventuele rechten van derden..

11. Klachten.

Indien de Student een klacht heeft met betrekking tot een Bijles, zal de Student, op straffe van
verval, kennis geven aan M-Tutor van deze klacht per e-mail en dit binnen 24u na afloop van de Bijles. M-Tutor zal
elke tijdige klacht in behandeling nemen en de Student informeren met betrekking tot het gevolg dat aan deze klacht
wordt gegeven.

12. Herroepingsrecht.

De Student heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van
redenen de Overeenkomst met betrekking tot een Aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen
na de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 6 . Om het herroepingsrecht uit te oefenen,
moet de Student M-Tutor via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, per fax of e-mail) op de hoogte
stellen van diens beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Student kan hiervoor gebruikmaken van het
modelformulier voor herroeping, maar de Student is hiertoe niet verplicht. Als de Student van deze mogelijkheid
gebruik maakt, zal M-Tutor de Student onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een
ontvangstbevestiging van deze herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de
mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.

Als de Student de Overeenkomst herroept, ontvangt de Student alle betalingen die de Student tot op dat moment voor
de Overeenkomst heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge
van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door M-Tutor geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat M-Tutor op de hoogte is gesteld van de beslissing om de
Overeenkomst te herroepen terug.

M-Tutor betaalt de Student terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de
Student de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Student uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In
ieder geval zal M-Tutor de Student voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.
De Student verliest evenwel het herroepingsrecht in het geval de Dienstverlening in het kader van de Overeenkomst
volledig werd uitgevoerd vooraleer de termijn van 14 kalenderdagen is verlopen, op voorwaarde dat de Student
uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft ingestemd met het laten beginnen van de Dienstverlening tijdens de
herroepingstermijn en de Student ten aanzien van M-Tutor heeft erkend zich bewust te zijn van het feit dat de Student
het herroepingsrecht verliest van zodra de Dienstverlening in het kader van de Overeenkomst volledig werd
afgewerkt.

Als de Student heeft verzocht om de Dienstverlening in het kader van een Overeenkomst te laten beginnen tijdens de
herroepingstermijn, betaalt de Student een bedrag dat evenredig is aan de reeds geleverde Dienstverlening in het
kader van deze Overeenkomst op het moment dat de Student M-Tutor in kennis heeft gesteld van de herroeping,
vergeleken met de volledige uitvoering van de Dienstverlening in het kader van de Overeenkomst. Dit bedrag wordt
berekend als een administratieve inschrijvingsvergoeding van 75,00 EUR voor het aanzoeken en mededelen van een
Docent én de prijs van de reeds gegeven Bijles op het ogenblik van de herroeping. De prijs van de reeds gegeven
Bijles wordt bepaald op basis van de prijs van de Bijlesmodule met het aantal Bijlessen dat de reeds gegeven Bijles in
het kader van de Overeenkomst op het ogenblik van de herroeping het dichtst benadert.

13. Annulering door de Student.

Indien de Student een Overeenkomst met betrekking tot een Aankoop geheel of
gedeeltelijk annuleert buiten de toepassing van artikel 12 of artikel 16, is de Student aan M-Tutor een
annuleringsvergoeding verschuldigd ten bedrage van de prijs van de reeds gegeven Bijles, alsook een forfaitaire
schadevergoeding van 30% van de prijs van de nog niet gegeven Bijles op het ogenblik van de annulering, met een
minimum van 75,00 EUR. De prijs van de nog niet gegeven Bijles op het ogenblik van de annulering wordt bepaald op
basis van de prijs van de Bijlesmodule met het aantal Bijlessen dat de nog niet gegeven Bijles op het ogenblik van de
annulering het dichtst benadert.

14. Annulering door M-Tutor.

Indien M-Tutor een Overeenkomst met betrekking tot een Aankoop geheel of
gedeeltelijk annuleert buiten de toepassing van artikel 7 of artikel 16 heeft de Student recht op de terugbetaling van de
prijs van de niet gegeven Bijles op het ogenblik van de annulering, vermeerderd met een annuleringsvergoeding gelijk
aan 5% van die prijs. Deze annuleringsvergoeding is niet verschuldigd in het geval M-Tutor een Aankoop annuleert
om reden dat de Docent afhaakt en M-Tutor geen nieuwe Docent kan aanreiken.

15. Concurrentie.

De Student zal, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen bijles volgen bij een Docent waarvan de
Student Bijles heeft ontvangen in uitvoering van deze Overeenkomst, en dit tijdens de Overeenkomst en gedurende
een termijn van achttien (18) maanden volgend het einde van de Overeenkomst.

16. Uitdrukkelijk ontbindend beding.

M-Tutor heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en
zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien de Student in gebreke blijft om één of meerdere van
zijn/haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst na te leven.

17. Aansprakelijk.

De Student is integraal en exclusief aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan M-Tutor als
gevolg van de schending van één of meerdere van zijn/haar verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst. De
Student is integraal en exclusief aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door de Student aan de Docent of
zijn/haar goederen tijdens of als gevolg van het verrichten van Bijles.

18. Overmacht.

Indien een Partij als gevolg van een onvoorziene en onvermijdbare omstandigheid buiten zijn/haar
wil in de onmogelijkheid zou verkeren om één of meerdere van zijn/haar verbintenissen uit hoofde van de
Overeenkomst na te leven, dan zal de door overmacht getroffen Partij de andere Partij onmiddellijk op de hoogte
stellen van de overmachtssituatie, de duur en de concrete gevolgen van deze overmachtssituatie voor de
Dienstverlening en de wijze waarop de door overmacht getroffen Partij deze gevolgen tot een minimum zal beperken.
Is er sprake van een tijdelijke onmogelijkheid, dan is de door overmacht getroffen Partij gerechtigd om de uitvoering
van de relevante verbintenis op te schorten tijdens de duur van overmachtssituatie en een redelijke reorganisatie
termijn, terwijl de andere Partij op elk ogenblik gerechtigd is om de relevante verbintenis door een derde te laten
uitvoeren, zonder dat Partijen enig verhaal kunnen laten gelden. Is er sprake van een definitieve onmogelijkheid, dan
heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen middels eenvoudige kennisgeving, zonder dat
Partijen enig verhaal kunnen laten gelden.

19. Intellectuele Eigendomsrechten.

M-Tutor is de exclusieve eigenaar en houder van alle intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienstverlening (de IER). De Student verkrijgt slechts een
niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze IER, beperkt tot een gebruik dat strikt noodzakelijk is voor het
uitvoeren van Overeenkomst. De Student zal de IER niet aanwenden voor andere doeleinden en zich onthouden van
enig handelen of nalaten dat de rechten van M-Tutor op deze IER kan schaden of verminderen.

20. Elektronisch contracteren.

M-Tutor en de Student komen overeen dat (i) elektronische handtekeningen die
kwalificeren als een gewone, geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS
Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van deze
Overeenkomst bezorgd via e-mail in .pdf formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een origineel papieren
exemplaar met een handgeschreven handtekening.

21. Wijzigingen.

M-Tutor is gerechtigd om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen, mits voorafgaande
kennisgeving van deze wijzigingen op de Website of per e-mail. De Student wordt geacht akkoord te gaan met deze
wijzigingen vanaf de eerste Aanvraag volgend op deze kennisgeving.

22. Toepasselijk recht en bevoegdheid.

Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst. Afhankelijk
van de omvang van de vordering, is het vredegerecht of de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de
Student bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot deze
Overeenkomst.